Pagina părinților, iformații utile:

Proiectul„Sprijin educațional, pe baza de tichete sociale pe suport electronic, pentru elevii cei mai dezavantajați”

Câte 500 de lei pentru elevi printr-un proiect finanțat din fonduri europene. Banii vor fi acordați pentru al doilea an la rând și vor fi virați pe carduri sociale în aprilie

Prin proiectul„Sprijin educațional, pe baza de tichete sociale pe suport electronic, pentru elevii cei mai dezavantajați”, lansat anul trecut, cei mai dezavantajați elevi vor primi câte 500 de lei pe an pentru a cumpăra rechizite, potrivit unui comunicat de presă al ministerului investițiilor și proiectelor europene.
Până la finalul lunii martie 2022 cardurile vor fi transmise către Inspectoratele Școlare Județene, urmând ca în luna aprilie să înceapă distribuirea lor către beneficiari, inclusiv să fie virate pe carduri sumele alocate pentru anul școlar în curs.
Titularul tichetului social va fi reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.
Elevi din învățământul preșcolar, primar și gimnazial, care riscă să abandoneze școala din cauza condițiilor sociale vor primi anul aceste câte 500 de lei. Banii vor fi virați pe un card în luna aprilie, anunță ministerul investițiilor și proiectelor europene.
Vor putea cumpăra cu acești bani caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte instrumente necesare pentru activitatea școlară, precum și articole de vestimentație, potrivit condițiilor precizate anul trecut de ministerul Educației.
Tot atunci se preciza că tichetele se pot folosi timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului și pot fi utilizate numai în anumite magazine din localitatea de domiciliu. Lista cu aceste magazine va fi transmisă fiecărui beneficiar, odată cu distribuirea tichetului.
În urma unei întâlniri recente între reprezentanți ai ministerului investițiilor și proiectelor europene, ai inspectoratelor școlare și ai ministerului Educației s-au discutat pașii de parcurs pentru emiterea cardurilor prin intermediul cărora vor fi acordate tichetele sociale pentru sprijin educațional, stabilirea categoriilor de produse care pot fi achiziționate, modalitatea de distribuire a cardurilor către destinatarii finali și documentele necesare pentru distribuirea acestora.
Acordarea tichetelor se face de către Ministerul Fondurilor Europene, prin structură de specialitate – Schema Naţională de Sprijin pentru Elevii cei mai Defavorizaţi (SNSED).

Condițiile de eligibilitate precizate la înscriere:

 • venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat primar și gimnazial realizat în luna anterioară depunerii cererii să fie de până la 1.115 lei;
 • venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat preșcolar este de până la 284 lei;
 • să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală.

Documente necesare, la înscriere:

 • actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal ( în original și copie);
 • documentele din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/ hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/dispoziția autorității tutelare, potrivit legii);
 • certificatele de naștere ale copiilor (original și copie);
 • dovada înscrierii la grădiniță/ școală;
 • certificatul de căsătorie părinți în original și copie (după caz);
 • certificatul de deces părinte (unde este cazul) în original și copie;
 • actele doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz: indemnizație șomaj, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copii, burse pentru elevi și studenți, arenda, chiriile, rentă viageră, etc.);
 • hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).
 • cererea tip – modelul (o regăsiti la finalul articolului)

Informații de context

Legea tichetelor sociale electronice a fost aprobată în iunie 2021.
Proiectul „Sprijin educațional, pe baza de tichete sociale pe suport electronic, pentru elevii cei mai dezavantajați”, finanțat în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 2014-2020 are ca scop prevenirea abandonului școlar și îmbunătățirea condițiilor de frecventare a școlii sau grădiniței de către copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar și gimnazial.
POAD, cu o alocare de peste 518 milioane euro, finanțează acordarea de produse de bază (alimente, produse de igienă, mese calde, rechizite, ghiozdane) pentru adulții, seniorii și copiii din categoriile cele mai vulnerabilei. Programul este finanțat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD).
Până în prezent, prin intermediul POAD au fost sprijinite peste 1,2 milioane persoane. Concret, au fost distribuite 18.645.869 pachete cu alimente de bază, 4.684.288 pachete cu produse de igienă, iar 277.815 persoane cu vârsta de peste 75 ani au beneficiat de tichete pentru mese calde.
Direcțiile de asistență socială județene vor oferi modele actualizate de cereri, dacă ministerul Educației va trimite în teritoriu tipizate noi.

Model de cerere, publicat anul trecut.

Documente necesare pentru dosar:

Programul "Euro 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare

Beneficiarii acestui program sunt elevii şi studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximun 250 lei pe membru de familie, exclusiv beneficiarii unui calculator de tip desktop, conform Ordonanţei de Urgenţă 87/2008 (elevii de liceu care au primit calculatoare în noiembrie 2008).
Stabilirea numărului de beneficiari se va face în limita sumei alocate acestui program, sumă cuprinsă în bugetul Ministerului Educaţiei Naționale, conform legislaţiei în vigoare:
Art 8(6) din Legea 269/2004: „(6) Acordarea ajutorului financiar, conform prezentei legi, se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.”

Legislaţia în vigoare este:

 • Legea 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare.

Calendarul programului ,,Euro 200″:

 • Depunerea cererilor până la 21 aprilie
 • Evaluarea cererilor de către comisiile din unităţile şi instituţiile de învăţământ împreună cu comisiile de anchetă socială 19 aprilie – 19 mai
 • Afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei Naționale a listei de cereri eligibile 31 mai
 • Afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei Naționale a listei de beneficiari aprobată prin ordin de ministru 1 iunie
 • Afişarea în fiecare unitate de învăţământ a listei beneficiarilor 3 iunie până la ora 18:00
 • Depunerea contestaţiilor 5 zile de la afişarea listei pe portalul dedicat
 • Portalul dedicat acestui program este la adresa:  http://euro200.edu.ro/

Documentație:

Documente necesare pentru dosar:

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 82 alin. (1^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ARTICOL UNIC

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în semestrul I al anului școlar 2021-2022, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, este de 100 lei.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în semestrul II al anului școlar 2021-2022, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, este de:

 • a) 500 lei, pentru bursa de performanță;
 • b) 200 lei, pentru bursa de merit;
 • c) 150 lei, pentru bursa de studiu;
 • d) 200 lei, pentru bursa de ajutor social.

(3) Bursele se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație.(4) Autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor, cu încadrare în sumele aprobate cu această destinație în bugetele locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

Documentație:

Documente necesare pentru dosar: