COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITĂȚII

MANAGEMENT CEAC 2022-2023

 • Regulament CEAC:
 • Plan de acțiune CEAC
 • Raport de activitate
 • Propuneri elevi
 • Propuneri părinți
 • Propuneri profes0ri

RAEI

 • RAEI 2022-2023
 • RAEI 2021-2022
 • RAEI 2019-2020

MANAGEMENT CEAC

 • Regulament de organizare și funcționare CEAC
 • Stategia de evaluare internă a calității
 • Organigrama CEAC
 • Plan managerial și plan operațional
 • Plan de acțiune CEAC
 • Componență CEAC
 • Standarde de referință
 • Standarde de acreditare
 • Proceduri CEAC
 • Proceduri SCIM

REZULTATE

 • Raport de activitate anul scolar
 • Rezultate Evaluare Nationala clasa a VIII-a
 • Rezultate admitere liceu
 • Rezultate olimpiade
 • Rezultate Simulare Evaluare Natională
 • Raport simulare Evaluarea Națională – Limba și literatura română (la nivelul școlii)
 • Raport de activitate semestrul I

CHESTIONARE DE FEEDBACK

 • Chestionar feedback, anul școlar          (semestrul I) – ELEVI
 • Chestionar feedback, anul școlar          (semestrul I) – PĂRINȚI

Educaţia şi formarea profesională

 • Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
 • Eficienţă – în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii exprimată prin raportul efort – rezultate; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.
 • Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii.

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

Ministerul Educaţiei şi Cercetării adoptă standarde, standarde de referinţă, indicatori de performanţă, precum şi metodologia de asigurare a calităţii.
În baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării unitatea şcolară elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din 3-9 membri. Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta.

Componenţa comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cuprinde în număr relativ egal:

 • Reprezentanţi ai corpului profesoral;
 • Reprezentanţi ai părinţilor şi, în cazul şcolii de arte şi meserii, al învăţământului liceal şi postliceal, reprezentanţi ai elevilor;
 • Reprezentanţi ai consiliului local.

Membrii comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii nu pot îndeplini funcţia de director sau de director adjunct în instituţia respectivă, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă. Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii:

 • Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea şcolară respectivă, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor, prin afişare sau publicare, şi este pus la dispoziţie evaluatorului extern;
 • Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
 • Cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi organisme abilitate sau cu instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii.

Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a Ministerului Educaţiei şi Cercetării se va baza pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea şcolară.

Principii si Valori

 •  Deschidere – la nou, în relaţii interumane către practici europene pentru parteneriat.
 • Echipă – învăţăm să dezvoltăm în comun experienţe individuale.
 • Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale.
 • Dezvoltare personală – prin formare şi perfecţionare permanentă.
 • Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia

Citate Preferate !

Cel ce deschide o şcoală închide o temniţă!

Victor Hugo, Scoala Gimnaziala Tipar

La şcoală, elevii ar trebui să înveţe cum să se orienteze corect şi să acţioneze eficient pe câmpul de luptă al vieţii!

Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru.

Acolo unde şcolile prosperă, totul prosperă. (Martin Luther)