Programul Operațional Capital Uman (POCU)

  • Obiectivul major urmărit îl reprezintă dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale și de sănătate.
  • Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calităţii educaţiei pentru copii şi  adulţi din grupuri vulnerabile, din care majoritatea romi din zona defavorizată, prin măsuri integrate şi personalizate destinate prevenirii şi reducerii gradului de  abandon şcolar, într-un mediu nediscriminatoriu, incluziv şi motivant utilizând metode formale, informale şi nonformale.

Numele beneficiarului:   ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TIPAR”

  • Durata proiectului: 41 luni, respectiv februarie 2018 – iunie 2021
  • Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Rezultate: