Director / Profesor

Mihaela Ciornei
Mihaela CiorneiDirector / Profesor
Specialitatea: Profesor Matematica / Tehnologica
Grad didactic:- II
Vechimea: – 12 ani
Cursuri de management/formare: – Universitatea de vest ,,Vasile Goldis” din Arad

Obiective manageriale:

 • Proiectarea corespunzătoare a planurilor manageriale anuale și semestriale, planuri de activități.
 • Urmărirea obiectivelor propuse în aceste planuri manageriale.
 • Organizarea catedrelor pe arii curriculare, a colectivelor de lucru, stabilirea membrilor consiliului de administrație.
 • Organizarea catedrelor și efectuarea încadrărilor pe baza continuității la clasa.
 • Numirea învățătorilor și diriginților la clase s-a realizat pe baza continuității la clase.
 • Asigurarea posturilor și orelor vacante cu cadre didactice calificate prin intermediul I.S.J.
 • Elaborarea tematicilor ședintelor consiliului de administrație și consiliului profesoral în funcție de cerintele cadrelor didactice.
 • Asigurarea și repartizarea manualelor.
 • Reactualizarea regulamentului de ordine interioară, adaptat la condițiile școlii.
 • Vizarea fișelor postului pentru personalul angajat, conform legii și contractului colectiv de munca.
 • Rezolvarea în timp optim a cerințelor legate de alocații școlare.
 • Efectuarea asistențelor la clase de către director, însoțit de șeful de catedră.
 • Monitorizarea activității de formare continuă a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic.

Curriculum Vitae

Structura sistemului național de învățământ:

 • Învățământul Preșcolar (sau Grădiniță) – se desfășoară pe parcursul a trei ani, fiind alcătuit din trei grupe: Grupa Mică, Grupa Mijlocie și Grupa Mare.
 • Învățământul primar (Școala Primară) – clasele 0(pregătitoare)-IV
 • Învățământul gimnazial (Gimnaziu) – clasele V-VIII
 • Învățământul liceal (Liceu) – de patru sau cinci clase (clasele IX-XII / XIII)
 • Învățământul profesional (Școala de arte și meserii), care poate continua sau înlătura Liceul de a pregăti studenții pentru cariere care se bazează în manual sau în activități practice.
 • Învățământul postilceal poate dura între 2 și 5 ani.
 • Studii de licență (Licențiat) 3-4 ani, pentru cele mai multe discipline 3 ani (din 2005)
 • Studiile de master (Masterat) 1-2 ani, pentru cele mai multe discipline 2 ani (din 2008)
 • Studiile de doctorat (Doctorat) au durata de cel puțin 3 ani (doctorand) (din 2006).
 • Învățarea continuă (cursuri postuniversitare, formare continuă).
 •  Deschidere – la nou, în relaţii interumane către practici europene pentru parteneriat.
 • Echipă – învăţăm să dezvoltăm în comun experienţe individuale.
 • Dezvoltare personală – prin formare şi perfecţionare permanentă.
 • Eficienţă – în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii exprimată prin raportul efort – rezultate; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.
 • Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale.
 • Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
 • Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
 • Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii.
 • copiii trebuie respectaţi şi ascultaţi;
 • atât copiii, cât şi aspiraţiile acestora nu trebuie îngrădite;
 • căutarea metodelor de îmbunătăţire a înţelegerii, cunoaşterii şi a abilităţilor practice reprezintă un proces continuu care trebuie sprijinit de către profesor;
 • copiii sunt încurajaţi să creadă că pot şi trebuie să facă bine un lucru „de prima dată”;
 • teama nu are ce căuta în acest proces;
 • părinţii sunt încurajaţi să joace un rol activ în cadrul acestui proces;
 • Toţi elevii doresc să înveţe şi ei trebuie încurajaţi în acest sens;
 • Dacă unii refuză să o facă sau întâmpină dificultăţi, ei trebuie ajutaţi să le depăşească şi să nu fie etichetaţi drept „dificili”;
 • Toţi copiii au capacitatea de a învăţa. Obiectivul trebuie să fie cel de îmbunătăţire continuă a performanţelor şi a încrederii în forţele proprii, nu cel de cuantificare a eşecurilor;
 • Competiţia este un lucru natural, dar cooperarea este mult mai eficientă în îndeplinirea sarcinilor. Cele două nu sunt ireconciliabile; nu există o metodă „sfântă” de predare. Există loc pentru o multitudine de metode; în clasă, profesorii trebuie să fie mentori, nu doar manageri, supervizori sau instructori.
 • Şcoala creează şi întreţine strânse legături cu comunitatea locală.

Când vorbești mult, aproape întotdeauna spui și ce n-ar trebui spus.

Confucius, Scoala Gimnaziala Tipar

Oamenii se aseamănă în natura lor; obiceiurile îi diferențiază.

Nu trebuie să fii trist că n-ai fost remarcat. Fii trist că n-ai făcut nimic remarcabil.

Tel.Fax. Scoala Tipar. 0257357900 | TEL VERDE : 0800816257 în intervalul orar 8:00-16:00, de luni până vineri